MẶT BẰNG TẦNG & CHI TIẾT CĂN HỘ

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2

Căn hộ dịch vụ

Mặt bằng tầng 3-4

Căn hộ dịch vụ

Mặt bằng tầng 5-6-7-8

Căn hộ VIP

Mặt bằng căn hộ

Tầng 5-6-7-8

Mặt bằng tầng 9-10

Căn hộ Duplex

Mặt bằng căn hộ

Tầng 9-10

Mặt bằng tầng 11-12

Căn hộ Duplex

Mặt bằng căn hộ

Tầng 11-12

Mặt bằng tầng penthouse – tầng trên

Căn hộ Penthouse

Mặt bằng căn hộ

Penthouse tầng trên

Mặt bằng tầng penthouse – tầng dưới

Căn hộ penthouse

Mặt bằng căn hộ

Penthouse tầng dưới